Rezerwuj
Zdrojowa Hotels
  • en
  • de
Rezerwuj
Hotele w najpiękniejszych kurortach
Zdrojowa Hotels tworzą wyjątkowe obiekty premium wyróżniające się doskonałą lokalizacją oraz architekturą. Wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o komforcie Gości ceniących stylową elegancję i nowoczesność z regionalnymi akcentami. Z okien przestronnych pokoi rozciągają się niezapomniane widoki. Zdrojowa Hotels to największa sieć hoteli w kurortach w Polsce, którą tworzy 11 wyjątkowych obiektów nad morzem i w górach. Zdrojowa jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki i środowisko w ramach programów Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

Regulamin

Definicje:


„Serwis” – strona www znajdująca się w sieci Internet pod adresem www.zdrojowahotels.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten Serwis.


„Użytkownik” – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.


Udostępnianie


Serwis www.zadrojowahotels.pl udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zasad jego użytkowania. Zawartość Serwisu jest własnością Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu , ul. Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296672, NIP: 671-175-68-76, REGON 320441334, kapitał zakładowy wynosi 500 000.00 zł, zwanej w dalszej części Zdrojowa Hotels. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie, dystrybucja, kopiowanie, reprodukowanie lub wykorzystywanie w sposób inny niż zgodny z celem Serwisu zamieszczonych materiałów bez zgody Zdrojowa Hotels jest niedozwolone i może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.


Cel Serwisu


Zdrojowa Hotels oświadcza, że dane zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, a celem Serwisu jest w szczególności dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.


Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Z uwagi na informacyjny charakter serwisu, Zdrojowa Hotels nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. Zdrojowa Hotels nie odpowiada za szkody lub straty Użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym podjęciem decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.


Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności i aktualności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Zdrojowa Hotels nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie. Zdrojowa Hotels zastrzega, iż informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.


Zdrojowa Hotels nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić Użytkownika na szkodę. Zdrojowa Hotels nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy.


Prawa autorskie


Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Oznaczenie https://zdrojowahotels.pl/ jest znakiem chronionym przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Dane osobowe


Użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.


Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych na adres marketing@zdrojowahotels.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.


Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich w celach statystycznych i marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną udzielana jest na rzecz Zdrojowej Hotels oraz osoby trzecie działające na jej rzecz. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Sułkowskiego 9.

 

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:

 

1) wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych na adres marketing@zdrojowahotels.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu Serwisu.

 

Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem;

 

2) uzyskać w terminie 14 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:

 

a) daty pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika, b) źródła pochodzenia danych Użytkownika, c) w jakim celu zebrano dane, d) w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom, e) kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom, na wniosek Użytkownika powyższych informacji udziela się na piśmie, oraz inne szczegółowe uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Zobowiązania Użytkownika


Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.


Korespondencja otrzymana przez Zdrojowa Hotels za pośrednictwem poczty elektronicznej jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. Zdrojowa Hotels zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania otrzymanej tą drogą korespondencji i innych materiałów.


Postanowienia końcowe


Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.


Zdrojowa Hotels zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.


Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
Wszelkie prawa do całej zawartości stron Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik Serwisu ma prawo do wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie, całych stron lub ich fragmentów zgodnie z celem Serwisu i pod warunkiem nienaruszania praw Zdrojowej Hotels i osób trzecich. Prawo to nie obejmuje wykorzystywania całych stron lub fragmentów Serwisu lub zawartości stron Serwisu w jakiejkolwiek pracy lub publikacji bez zgody Zdrojowej Hotels. Żadna część Serwisu i informacje zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych oraz w formie zmodyfikowanej lub prezentującej je w sposób, który przedstawia je inaczej niż zamierzył właściciel Serwisu, poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, kopiowanie, reprodukowanie, linkowanie lub wykorzystywanie bez zgody Zdrojowej Hotels; takie czynności są niedozwolone i mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.


Spółki z grupy Zdrojowa:

Zdrojowa Invest 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000629975, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Casinos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000329807, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000621693, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Assets 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386178, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 1 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000611324, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 3 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610814, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 2 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000596885, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 4 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522096, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, SC 100 Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000340178, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, SC 100 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000638409, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 6 S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000379702, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 5 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000711414, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 7 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000606566, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 8 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000551196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. Projekt 9 Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610685, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534566, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Invest 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000629975, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ERY Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316229, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374900, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465885, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000386226, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Antoniego Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296672, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Rent Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Antoniego Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000634913, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Hotels West Pomerania Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666094, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Sanatorium Uzdrowiskowe Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Profesora Rafińskiego nr 10-14, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000666094, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Zdrojowa Rent Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Antoniego Sułkowskiego 9, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654957, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Vacation Club 2 Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693165, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Fundacja Gryfita, Inicjatywa Zachodniopomorskie – Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 72 lok. 17, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000371864, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego


Operatorem serwisu jest

Zdrojowa Hotels Sp. z o.o.

ul. Sułkowskiego 9,
78-100 Kołobrzeg
NIP: 6711756876
REGON: 320441334
KRS: 0000296672
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000.00 zł


Copyright © Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona używa plików cookies
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.