Rezerwuj
Zdrojowa Hotels
Rezerwuj
Hotele w najpiękniejszych kurortach
Zdrojowa Hotels tworzą wyjątkowe obiekty premium wyróżniające się doskonałą lokalizacją oraz architekturą. Wnętrza zostały zaprojektowane z myślą o komforcie Gości ceniących stylową elegancję i nowoczesność z regionalnymi akcentami. Z okien przestronnych pokoi rozciągają się niezapomniane widoki. Zdrojowa Hotels to największa sieć hoteli w kurortach w Polsce, którą tworzy 11 wyjątkowych obiektów nad morzem i w górach. Zdrojowa jest grupą odpowiedzialną społecznie, troszczącą się o rozwój sztuki i środowisko w ramach programów Zdrojowa Art i Zdrojowa Eco Friendly.

 

Serwis – strona internetowa www. zdrojowahotels.pl

Pokój hotelowy – lokal o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.zdrojowahotels.pl lub na stronie konkretnego hotelu, który Gość wynajmuje w celach wypoczynkowych na pobyt krótkotrwały.

Rezerwacja on-line – rezerwacja dokonywana w serwisie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie www.zdrojowahotels.pl silnika rezerwacyjnego.

Gość – osoba fizyczna albo osoba prawna, korzystająca z Pokoju hotelowego na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy na czasowe korzystanie z Pokoju hotelowego.

Usługodawca – spółka Zdrojowa Hotels Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu 78-100, przy ul. Sułkowskiego 9, KRS 0000296672 będąca właścicielem serwisu www.zdrojowahotels.pl i uprawniona do świadczenia Gościom, w zamian za ustalone wynagrodzenie, usług krótkotrwałego najmu Pokoi hotelowych. 

 • §1
  Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy krótkotrwałego najmu Pokoju hotelowego zawartej między Gościem a Usługodawcą.
 2. W ramach umowy najmu Usługodawca zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić Pokój hotelowy w uzgodnionym terminie, w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 3. Rezerwacji Pokoju hotelowego można dokonywać na minimalny okres 1 (jednego) dnia, chyba że oferta w serwisie stanowi inaczej.
 • §2
  Sposoby dokonywania rezerwacji
 1. Niniejsze Warunki rezerwacji stanowią integralną część umowy najmu/Pokoju hotelowego zawartej między Gościem a Usługodawcą.
 1. Rezerwacji Pokoju hotelowego Gość może dokonać w następujący sposób:
  1. on-line poprzez silnik rezerwacyjny dostępny na stronie www,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: rezerwacja@zdrojowahotels.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: +48 91 40 40 400,
  4. osobiście w recepcji hotelowej, tzw. rezerwacja walk-in.
 1. Rezerwację on-line albo rezerwację dokonaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia wraz z numerem rezerwacji wymaganej przedpłaty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
 2. Rezerwację złożoną telefonicznie uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez Usługodawcę numeru potwierdzenia rezerwacji i z chwilą otrzymania przez Gościa na wskazany adres e-mail potwierdzenia rezerwacji po uprzednim dokonaniu zapłaty zgodnie z warunkami oferty. Otrzymanie potwierdzenia rezerwacji przez Gościa oznacza zawarcie umowy najmu między Usługodawcą a Gościem. W razie nieotrzymania przez Gościa potwierdzenia rezerwacji, Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą celem potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
 • §3
  Opłaty i warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za zarezerwowany pobyt w Pokoju hotelowym jest każdorazowa podana na stronie internetowej www.zdrojowahotels.pl lub na potwierdzeniu rezerwacji w przypadku dokonania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Opłaty podane są w złotych polskich PLN i objęte są stawką podatku od towarów i usług VAT według obowiązujących przepisów prawa podatkowego, tj. 8%.
 3. Opłata za wynajem obejmuje koszt pobytu w Pokoju hotelowym wskazanej w rezerwacji liczby osób.
 4. W Cristal Resort Szklarska Poręba, Baltic Park Molo Apartments oraz Boulevard Ustronie Morskie podczas zameldowania jest pobierana kaucja w wysokości 200 PLN (dwieście złotych) na zabezpieczenie ewentualnych zniszczeń i niedoborów sprzętu w pokoju. Depozyt jest nieoprocentowany i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Gościa. W przypadku, gdy sprawdzenie pokoju w momencie wymeldowania Gościa nie będzie możliwe Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia w ciągu 3 dni od wymeldowania Gościa i dokonania zwrotu depozytu nie później niż w ciągu 10 dni od wymeldowania Gościa na rachunek bankowy Gościa lub kartę kredytową, na której dokonano preautoryzacji.
 5. Opłata za wynajem obejmuje usługi zgodnie z ofertą i nie obejmuje kosztów domówionych podczas pobytu usług dodatkowych.
 6.  Podczas dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest w zależności od oferty wpłacić Usługodawcy 100% wartości zarezerwowanego pobytu, o ile oferta Pokoju hotelowego nie stanowi inaczej.
 7. Pozostałą cześć opłaty za zarezerwowany pobyt Gość dokonuje na miejscu. W przypadku chęci korzystania z usług dodatkowych w obiekcie Gość będzie poproszony o zostawienia zabezpieczenia (gotówka lub karta kredytowa).
 8. Oferta jest zwrotna, o ile Gość dokona anulacji rezerwacji nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba że Gość wybrał opcję oferty bezzwrotnej.
 • §4
  Zmiana oraz anulowanie rezerwacji
 1. Zmiana terminu rezerwacji lub kategorii Pokoju hotelowego jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności Pokoju hotelowego we wskazanym terminie oraz dokonania opłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.
 2. Zmiana rezerwacji przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy przyrody, zajęcie Pokoju hotelowego przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu oraz pozbawienie przez dostawcę mediów w Pokoju hotelowym tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Usługodawca zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę za zarezerwowany pobyt.
 3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności awarii w Pokoju hotelowym lub innego zdarzenia losowego Usługodawca zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego Pokoju hotelowego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego. W wypadku braku akceptacji Gościa za zmianę umowa ulega rozwiązaniu, a Usługodawca ma obowiązek zwrócić Gościowi wpłaconą przez niego opłatę za zarezerwowany pobyt.
 • §5
  Pobyt
 1. Pobyt  zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. W miesiącach lipiec i sierpień w obiektach Boulevard Ustronie Morskie i Baltic Park Molo Apartments pobyt zaczyna się od godziny 17.00.
 2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Gość zobowiązany jest zwrócić klucz do Pokoju hotelowego pracownikowi recepcji hotelowej.
 3. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające ciszę nocną.
 4. Gość powinien zawiadomić Usługodawcę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pokoju hotelowego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających wraz z nim w Pokoju hotelowym nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w serwisie lub na potwierdzeniu rezerwacji. Zaproszone osoby zobowiązane są do opuszczenia Pokoju hotelowego przed 22:00 lub zameldowania się w recepcji hotelowej.
 7. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Pokoju hotelowym, chyba że w danym Pokoju hotelowym zwierzęta są akceptowane i uiścił opłatę za zwierzę.
 8. Palenie w apartamentach jest całkowicie zabronione. Gość nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 800 PLN (osiemset złotych) lub 200 € (dwieście euro) tytułem pokrycia kosztów prania m.in. zasłon, dywanów oraz narzut w Pokoju hotelowym.
 9. W przypadku naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji Usługodawca ma prawo potrącić Gościowi z pobranego depozytu m.in.: wynagrodzenie należne za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Pokoju hotelowego do stanu pierwotnego. W przypadku gdy wartość roszczeń przekracza wartość depozytu, Gość zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 10. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia zasad określonych w Warunkach rezerwacji, Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami towarzyszącymi z Pokoju hotelowego.

 

 • §6
  Reklamacje
 1. Gość ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemnie zgłoszenie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.
Strona używa plików cookies
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.